top of page

Sol·licitud d'accés a instal·lació
esportiva

hora *

- No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea?.) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

- No he estat positiu/va de COVID-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

- No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

- He llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per la federació esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.

IMPORTANT:  L'email de confirmació que rebràs s'haurà d'ensenyar a l'entrada del pavelló.

bottom of page