top of page

Zona delegat

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb l'activitat de delegat o delegada.

​D'entrada et recomanem la lectura del protocol d'actuació davant lessions i el règim intern del club (especialment la part relacionada amb delegats i delegades):

........

5. Dels Delegats i delegades

 

Els delegats i delegades són el nexe d’unió entre la Junta Directiva (per qui seran nomenats), els pares i mares i els entrenadors i entrenadores, i estrets col·laboradors d’aquests últims en el desenvolupament de les activitats de l’equip. Amb aquest compromís ocuparan les següents funcions:

 

- Ser els responsables de fer que es compleixin als seus respectius equips les directrius i normes establertes per la Junta Directiva.

 

- Ser els enllaços o mediadors entre els pares i mares/jugadors i jugadores, encarregant-se d’informar-los dels acords adoptats a la Junta Directiva, a la que traslladaran els suggeriments i inquietuds que puguin sorgir als equips i als entrenadors i entrenadores.

 

- Estan obligats a assistir als partits i, si per algun motiu no els fos possible, una altra persona delegada ocuparà la seva funció.

 

- Els equips federats tindran com a mínim dos delegats i/o delegades amb fitxa federativa (un oficial titular i un oficial suplent).

 

- Als partits sempre hi haurà un delegat i la no presència serà motiu de sanció per part del Comitè de Disciplina de la Federació, si així es recull en l'acta arbitral. Els partits que es juguin en camp propi, un dels delegats i delegades farà les

funcions de delegat de camp.

 

- Formar part de les comissions que siguin constituïdes per a realitzar activitats de Club i assistir a les reunions específiques que convoqui el President de la Junta Directiva.

 

- Responsabilitzar-se amb el membre de la Junta Directiva designat, del lliurament i retirada de l'equipament dels jugadors i jugadores.

 

El delegat/da s'encarregarà de:

 ​ 

- Comprovar la correcte tramitació de les fitxes.

 

- Col·laborar en la preparació de l’equipació esportiva.

 

- Recopilar les adreces i telèfons dels integrants de l’equip: jugadors i jugadores, entrenador, etc....

 

- Cuidar que tots els integrants dels equips siguin socis i sòcies del club i tinguin feta la revisió mèdica.

 

- Estar en contacte amb l’equip tècnic i jugadors i jugadores per tal de coordinar tot el que fa referència als entrenaments, convocatòries, material esportiu i farmaciola.

 

- Durant els partits:

   - Serà el responsable de portar fitxes, farmaciola i pilotes per l’equip.

   - Presentarà les fitxes als àrbitres i tindrà cura de les incidències del partit.

   - Recollirà l’acta del partit i la trametrà al Secretari del club perquè l’arxivi en un període no superior a les 24 hores següents al partit.

.......

Altres documents d'interès:

FCH: protocol incompareixença arbitral temporada 2021‐2022

bottom of page